เมืองสีเขียวแสนน่ำอยู่

พื้นที่ของอุทยำนที่ค่อนข้ำงกว้ำง ครอบคลุมพื้นที่25เฮกตำร์ มีทำงเดินและล้อมรอบด้วยผนังสีฟ้ำขำว หน้ำต่ำงโคมไฟจีนรูปแบบต่ำงๆบนผนัง สร้ำงเสน่ห์ทำงวัฒนธรรมที่มีควำมสวยงำมอย่ำงมำก นอกเหนือจำกร่มเงำและที่กำบังจำกฝน นอกจำกนี้ยังมีเกมหมำกรุกสำหรับคนในชุมชนอีกด้วย ยังมีกำรเล่นกีฬำและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจยังมีทำงเดินสำหรับกำรเดินออกกำลังกำย

มีสวนหญ้ำกว้ำงใหญ่ในสวนสำธำรณะ สีเขียวขจีที่เพิ่มควำมสวยงำมให้มำกยิ่งขึ้น อุดมไปด้วยระบบนิเวศของพืชทุกชนิดและยังมีดอกไม้ที่เปลี่ยนไปตำมฤดูกำลต่ำงๆ ทุกๆฤดูที่จะไม่เหมือนกันและแตกต่ำงกันออกไป ฝั่งสวนน้ำ Guanghua และ Yunhanยังมีหินมำกมำยที่กระจัดกระจำยอย่ำงสวยงำม,ภูมิทัศน์ที่ถูกสร้ำงขึ้นอย่ำงสวยงำมด้วยสะพำนที่มีควำมงดงำมอย่ำงมำก ในสวนน้ำที่ยังสำมำรถเห็นปลำที่กำลังว่ำยน้ำไปมำ ต้นไม้ที่มีกำรเรียงรำยอย่ำงสวยงำม สถำนที่แห่งนี้ถือเป็นสถำนที่ที่ดีที่สุดสำหรับกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและสำมำรถรู้ซึ่งถึงวัฒนธรรมประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำ