กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ

เพื่อส่งเสริมคุณภำพด้ำนกำรเรียน ปรับปรุงมำตรฐำนวัฒนธรรมแห่งชำติ หอรำลึกเจียงไคเช็คได้วำงแผนอย่ำงรอบคอบเกี่ยวกับกำรศึกษำสุนทรียศำสตร์เพื่อชีวิต กำรเรียนรู้ศิลปะสำหรับเด็ก ทั้งหลักสูตรต่ำงๆที่มีทั้งค่ำยฤดูหนำวและฤดูร้อน,เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยสำมำรถอัพเกรดตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สนุกกับกำรเรียนรู้ที่สนุกสนำน "กิจกรรมศิลปะกำรแสดงในวันหยุด" นำเสนองำนและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น เพิ่มควำมซึมซับด้ำนศิลปะสีสันหลำกหลำยรูปแบบและควำมมีชีวิตชีวำในวัยอ่อนเยำว์ หอประชุมยังมีกำรจัดกิจกรรมในหัวข้อทำงวัฒนธรรมต่ำงๆและกำรบรรยำยเกี่ยวกับสวัสดิกำรสำธำรณะเป็นครั้ง ครำว หรือเชิญกลุ่มศิลปะกำรแสดงมำทำกำรแสดงเพื่อให้เวทีนี้กลำยเป็นเวทีสำคัญในกำรส่งเสริมกำรศึกษำและกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม

หอรำลึกเจียงไคเช็กอุดมไปด้วยธรรมชำติที่สวยงำม ยังมีข้อมูลมำกมำยทำงประวัติศำสตร์ เป็นสถำนที่ยอดเยี่ยมในกำรใช้หลักสูตรกำรสอนทัศนศึกษำนอกสถำนที่ในนครไทเป เดือนกุมภำพันธ์ปีที่ผ่ำนมำได้ผ่ำนกำรรับรองสถำนศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรศึกษำสิ่งแวดล้อม,และในสวนเล่อหวำและสวนสำธำรณะยังมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆอีกมำกมำยและยังให้ควำมสำคัญทำงกำรศึกษำ