นิทรรศกำรศิลปะ

พื้นที่ในหอรำลึกเจียงไคเช็คเป็นพื้นที่สูง มีรูปแบบสมบูรณ์ มีงำนศิลปะและวัฒนธรรมเกือบร้อยครั้งในแต่ละปีรวมถึงภำพเขียนสีน้ำมัน,สีน้ำ กำรถ่ำยภำพ,หมึก กำรประดิษฐ์ตัวอักษร สีพำสเทล,เครื่องปั้นดินเผำ หยกและงำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะอื่น ๆ และกิจกรรมศิลปะกำรแสดงประเภทต่ำงๆ รูปแบบและธีมมีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนำวจะมีกำรจัดนิทรรศกำรระดับนำนำชำติขึ้นเป็นพิเศษ เนื้อหำนิทรรศกำรที่มีควำมหลำกหลำย

เป็นสถำนที่สำคัญสำหรับกำรจัดแสดงผลงำนศิลปะระดับมืออำชีพในประเทศ

ในฐำนะที่เป็นเขตข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ของกำรพัฒนำประชำธิปไตยในไต้หวัน,หอรำลึกเจียงไคเช็คยังมีกำรจัดนิทรรศกำรพิเศษเช่นประวัติศำสตร์ท้องถิ่นและขบวนกำรประชำธิปไตย กำรศึกษำระบอบประชำธิปไตยในไต้หวันเป็นไปอย่ำงลึกซึ้ง ในเวลำเดียวกันควำมคิดเห็นต่ำงๆได้กลำยเป็นภำพสะท้อนและกำรออกแบบบนชั้นสำมค้นพบถึงบทกวีที่ยอดเยี่ยม ได้มีกำรใช้เทคโนโลยีในด้ำนกำรออกแบบ สถำปัตยกรรมของหอรำลึกเจียงไคเช็ค ในอนำคตยังคงมีกำรวำงแผนควำมหลำกหลำย ทั้งกิจกรรมนิทรรศกำร นวัตกรรมใหม่ๆให้ผู้คนทั้งหลำยและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสและซึมซับควำมงดงำมของวัฒนธรรมศิลปะได้อย่ำงง่ำยดำย