ควำมงดงำมของสถำปัตยกรรม

หอรำลึกเจียงไคเช็คได้รับกำรออกแบบโดยสถำปนิก Yang Zhuo cheng ในปี (1980) เปิดอย่ำงเป็นทำงกำรในเดือน 5 เมษำยน อำคำรอุทยำนประกอบด้วยซุ้มประตูด้ำนหน้ำ หอรำลึกเจียงไคเช็ค ฮอลล์คอนเสิร์ตแห่งชำติ สถำบันละครแห่งชำติและยังมีศำลำ หออนุสรณ์มีขนำดไม่เกิน 70เมตร ด้ำนนอกตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขำว หลังคำเคลือบด้วยกระเบื้องสีฟ้ำ จุดสูงสุดของหลังคำจะเป็นสีเหลืองทอง ลักษณะโดยรวมของกำแพงจะเป็นรูปแบบกำรแกะสลัก แสดงให้เห็นถึงควำมงดงำมของสถำปัตยกรรม

ซุ้มประตูด้ำนหน้ำที่สะท้อนกับห้องโถงใหญ่ มีกำรจำรึกตัวอักษรจีนที่มีควำมหมำยว่ำ อิสรภำพ ควำมสูง30เมตร,เป็นซุ้มประตูหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทั้งสองด้ำนของประตูที่มีทั้งประตูกลำง ประตูด้ำนนอก หลังคำสีน้ำเงินและคอลัมน์สีขำวอยู่ติดกับทำงเดินสวนกำแพงทำงเดินที่เรียงรำยไปด้วยหน้ำต่ำงถึง 26 แบบ เพิ่มควำมรู้สึกของกำรออกแบบถึงกำรระบำยอำกำศที่ดีและสดชื่นเมื่อเดินเข้ำไปในส่วนภูมิทัศน์ของสวนสำธำรณะ

ประวัติควำมเป็นมำของหอรำลึกเจียงไคเช็ค ทั้งวัฒนธรรม ศิลปะ มีกำรกำหนดโดยรัฐบำลและเป็นอนุสำวรีย์แห่งชำติมีกำรจดทะเบียนเป็นภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรม ควำมพิเศษทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและควำมหมำยของสถำปัตยกรรมได้กลำยเป็นสิ่งสำคัญทำงวัฒนธรรมในไต้หวัน