บทนำ

เมื่อเดินเข้ำไปในสถำนที่แห่งนี้ ภำพข้ำงหน้ำที่พบเห็นเป็นภำพที่มีเอกลักษณ์อย่ำงมำก รูปแบบสถำปัตยกรรมที่มีควำมสวยงำมอย่ำงมำก สีเขียวขจีที่ทำให้สถำนที่แห่งนี้ยิ่งมีควำมน่ำดึงดูดมำกยิ่งขึ้น ทิวทัศน์โดยรอบที่มีควำมสวยงำมอย่ำงมำก เป็นสถำนที่น่ำอัศจรรย์ ถือเป็นสถำนที่ที่เหมำะสำหรับกำรพักผ่อนหย่อนใจ

เมื่อเข้ำสู่ห้องโถง ภำพด้ำนหน้ำที่พบเห็นเป็นสถำนที่ที่มีกำรออกแบบอย่ำงสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรมและศิลปะที่มีกำรออกแบบอย่ำงละเอียด เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ดีสำหรับกำรท่องเที่ยวทำงศิลปะและวัฒนธรรม

กำรที่นักท่องเที่ยวเข้ำชมสถำนที่แห่งนี้ ถือว่ำเป็นกำรได้รับเกียรติอย่ำงมำก ยินดีต้อนรับทุกท่ำนที่มำท่องเที่ยวและเยี่ยมชมหอรำลึกเจียงไคเช็ค เป็นอีกหนึ่งสถำนที่ที่สำมำรถเยี่ยมชมลำลึกถึงศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักงำนกำรจัดกำรหอรำลึกเจียงไคเช็ค ผู้อำนวยกำร Lin Jinsheng