เยี่ยมชมข้อมูล

เวลำเปิดทำกำร

วันจันทร์ถึงวันอำทิตย์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น

วันที่ปิดทำกำร

วันตรุษจีนและวันบำรุงรักษำเครื่องจักรไฟฟ้ำและเครื่องกล
(กรณีพิเศษเมื่อมีกำรประกำศวันหยุดจำกรัฐบำล)

กำรเดินทำงด้วย MRT

สถำนีอนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็คทำงออกหมำยเลข3 และ 5

กำรเดินทำงด้วยรถโดยสำร

3、15、18、20、22、37、88、204、208、236、237、248、249、251、252、261、263、270、293、588、644、648、660、671、รถบัสจื่อหนัน 1503、รถบัสซิงเตี้ยน 849

วิทยำกร

กำหนดกำรวิทยำกร/เวลำ 10:30、13:30、15:30
วิทยำกรที่มีกำรนัดเป็นกลุ่ม/ภำษำจีน、ภำษำอังกฤษ、ภำษำญี่ปุ่น
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลำ9:00 น. ถึง 17:00 น. โปรดนัดล่วงหน้ำก่อน7วัน

ด้ำนกำรบริกำร

มีบริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยฟรีที่โต๊ะทำงำนชั้นหนึ่งของสำนักงำน มีบริกำรให้ยืมรถเข็นและมีบริกำรรับฝำกของ บริเวณห้องโถงยังมีห้องพยำบำลและยังมีร้ำนขำยของที่ระลึก ร้ำนขำยของพิพิธภัณฑ์และพื้นที่รับประทำนอำหำร